• Vergi Ofisi
    • Hasan BOZKURT' un Sayfasına Hoş Geldiniz.
    • Vergi Ofisi
    • Hasan BOZKURT' un Sayfasına Hoş Geldiniz.
    • Vergi Ofisi
    • Hasan BOZKURT' un Sayfasına Hoş Geldiniz.

İşçilere Verilen Giyim Eşyası

        İŞÇİLERE VERİLEN GİYİM EŞYASI ÜCRET SAYILIR MI ?

                                                                                                                     Hasan BOZKURT

 

         İşverenler; yasalar, toplu veya bireysel iş sözleşmeleri veya kendi istekleri doğrultusunda işçilere iş elbisesi veya giyim yardımı adı altında çeşitli giyim eşyaları (takım elbise, ayakkabı,bot, çizme, tulum, önlük, palto, yağmurluk vb.) vermektedirler. 

         İşverenlerin işçilerine verdikleri bu giyim eşyalarını satın aldıkları firmalara ödedikleri bedelleri bu firmaların faturalarına dayanarak gider hesaplarına kaydetmekte ve bu faturalardaki katma değer vergilerini de indirim konusu yapmaktadırlar. Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Sorun giyim eşyalarının işçilere verilmesinin ücret sayılıp sayılmaması ve herhangi bir vergilendirme yapılıp yapılmamasında ortaya çıkmaktadır. 

         193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesinde;"Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim,ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez............." hükmü yer almıştır. 

         Aynı Kanunun 27/2. maddesinde;"Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası) gelir vergisinden müstesnadır."  ifadesi yer almıştır. 

         Diğer taraftan,Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinde "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri,sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar" denilmiş olup aynı maddenin 1. bendinde "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. madde de yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (İstisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 103. maddelere göre "tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

          Öte yandan, aynı Kanunun 98. maddesinde,"94. madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20. günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukunun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar."hükmü yer almaktadır.

          İşçilere işin gereği demirbaş olarak verilen ve işçilerin işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 27/2. maddesi uyarınca gelir vergisinden istisnadır. Bunların işçilere verilmesi sırasında herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması gerekir. Bu kapsamdaki giyim eşyasının sadece işyerinde giyilecek diye bir koşula bağlı olmaması gerekir kanısındayım. Ör: Bir güvenlik görevlisine verilen üniformanın işyeri dışında da giyilmesi ya da bu kıyafetle dışarıda dolaşması istisnaya engel olmaz. İşçinin işyerinde çalışmaya devam ettiği sürece giymesi ve işten ayrılma durumunda bunları işverene teslim etmesi yeterlidir. 
            

         Diğer bir konu da; istisna hükmünün uygulanmasında, işçilere verilen giyim eşyasının türünün belirleyici olmamasıdır.Belirleyici olan giyim eşyasının demirbaş olup olmaması ve işten çıkma durumunda işverence geri alınıp alınmamasıdır. Her ne kadar önlük,tulum, çizme gibi giyim eşyaları demirbaş iş elbisesi belirginliğini taşımakta ise de, takım elbise,ayakkabı,bot, palto hem işte hem iş dışında giyilebilen normal kıyafetlerdir. Giyim eşyasının iş elbisesi veya normal kıyafet görüntüsünde olması önem arz etmez. İstisna hükmünün uygulanması için işçiye verilen giyim eşyasının demirbaş niteliğinde olması ve işçinin işten ayrılma durumunda bunları işverene geri vermesi yükümlülüğünün olması yeterlidir. 

         İşverenlerce; yasalar veya toplu ve bireysel iş sözleşmeleri gereği ya da işverenlerin kendi istekleriyle, işçilere geri alınmamak üzere verilen giyim yardımları Gelir Vergisi Kanunu'nun 27/2. maddesinde belirtilen demirbaş giyim eşyası kapsamına girmediğinden, söz konusu ayni menfaatlerin; ücretlerin genel vergileme rejimi statüsüne göre vergilendirilmesi gerekmektedir. 

         İşverenlerce; işçilere geri alınmamak üzere verilen giyim eşyalarının, personele verildiği dönemin muhtasar beyannamesinde söz konusu ödemeye isabet eden stopajların beyan edilmesi gerekmektedir.

 

Site Haritası
Üyelik Girişi
Ekonomi Haberleri
Son Dakika Haberler
Hava Durumu